Garantie Voorwaarden

Algemene regel

In de meeste EU-lidstaten kunnen consumenten alleen garantie inroepen voor gebreken die bij levering aanwezig waren. Indien de vaststelling is gedaan binnen de eerste zes maanden wordt verondersteld dat het gebrek bestaat sinds de levering. De verkoper moet het tegendeel bewijzen indien hij niet akkoord gaat.

Na 6 maanden vanaf de datum van levering ligt de bewijslast bij de consument om aan te tonen dat het product al bij levering defect was (inclusief verborgen gebreken). Neem voor informatie over de wijze waarop dit in uw land is geregeld contact op met uw lokale Europese ConsumentenCentrum http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_nl.htm

Gedurende gestelde termijn (zie bovenstaande), kunnen consumenten onder meer aanspraak maken op kosteloze herstelling, vergoeding voor product of vervanging indien een product niet aan de overeenkomst beantwoordt. Sommige EU-lidstaten, gebruiken een termijn die langer duurt dan 6 maand na de leveringsdatum.

Strikt genomen vallen bijna alle goederen onder een wettelijke 2 jaar garantie tegen over consumenten. Dit geld echter niet voor handel tussen bedrijven. Daar is de consumenten wetgeveing niet van toepassing. Bijgevolg zal je tegenkomen dat bedrijfsgerichte producten maar 1 jaar garantie kennen.

Ook verbruiksgoederen vallen niet onder de 2 jaar garantie termijn. (Voorbeelden zijn batterijen van laptops, inkt, toner enz)

Wat moet de consument doen wanneer hij een gebrek vaststelt?

De verkoper zo spoedig mogelijk informeren. De wet preciseert geen enkele termijn om een gebrek te signaleren, maar het contract kan de termijn beperken. De termijn mag echter niet korter zijn dan 2 maanden. In principe verjaart de rechtsvordering van de consument binnen een termijn van een jaar vanaf de vaststelling van het gebrek.

Welke rechten geniet de consument?
  • Hij heeft het recht de kosteloze reparatie of de vervanging van het goed te eisen (te kiezen door de consument, maar in functie van wat mogelijk en redelijk is).
  • Enkel ingeval de reparatie of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de consument het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van het verkoopcontract te eisen.

De ontbinding van het contract kan niet worden geëist indien het om een klein defect gaat.

Wat valt niet onder garantie?

Bij aankoop van een laptop, desktop, ipad enz, waar dus besturingssystemen en software mee gepaard gaan, genieten geen garantie op software problemen. Er mogen bijgevolg kosten doorgerekend worden indien het aangemelde toestel geen hardware gebreken vertoont en dus hersteld kan worden op software niveau. Garantie kan op software niet gegeven worden aangezien iedereen vrij is te installeren wat hij wil, en dan ook zelf moet nagaan wat de gevolgen van bepaalde software kunnen hebben op hun computer.

Een ander voorbeeld van software problemen zijn virussen. U dient als consument uw computer te bescherm tegen schadelijke software. Zijn er problemen met uw computer ten gevolge van virussen, kan u dus geen herstelling onder garantie bekomen. Dus kosten voor het virusvrij maken zullen dan ook moeten worden betaald.

Meer detail op folder van de federale Overheidsdienst

http://economie.fgov.be/nl/binaries/folder_warranty_nl_tcm325-36054.pdf